Regulamin placu zabaw

Liczba odwiedzających: 280

 

REGULAMIN PLACU ZABAW POD ,,WESOŁYM EKOLUDKIEM" W DRĘSZEWIE 

 

1. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi wyłącznie dzieciom

uczęszczającym do Przedszkola Samorządowego  pod ,,Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie.

 

2. Przedszkolny plac zabaw podzielony jest na dwie części:                                                                  

-plac zabaw dla dzieci 3-4 letnich znajdujący się  przed budynkiem przedszkola                              

- plac zabaw dla dzieci 5-6 letnich znajdujący się za budynkiem przedszkola                               

 

3. Plac zabaw należy codziennie rano sprawdzać, ewentualnie porządkować — odpowiedzialni są pracownicy zajmujący się porządkiem w

obejściu przedszkola. 

 

4. Na teren placu zabaw dzieci wychodzą tylko pod opieką nauczyciela lub personelu obsługi, którzy za nie  ponoszą pełną

odpowiedzialność.

 

5. Nauczyciele sprawujący opiekę nad dziećmi podczas zabaw znajdują się w każdej części placu. 

 

6. Na plac przedszkolny może być wynoszony sprzęt sportowy i inne przybory do zabawy. 

 

7. Nauczyciele mają obowiązek dbania o wynoszony sprzęt.

 

8. Dzieci mają prawo korzystać z każdego sprzętu i przyboru tylko pod nadzorem nauczyciela. 

 

9. Z urządzeń ogrodowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

10. Zabawa na karuzeli może odbywać się tylko przy udziale nauczyciela. Zabrania się dzieciom samodzielnego korzystania z karuzeli.

 

11. Każdy uszkodzony sprzęt należy eliminować i zgłosić dyrektorowi placówki.  Zabrania się dzieciom korzystania z uszkodzonego

sprzętu.

 

12. Zabrania się na terenie placu zabaw: 

- przebywania osobom nieupoważnionym,

- niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych,

- zaśmiecania terenu,

- niszczenia zieleni,

- jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach itp.,

- wprowadzania zwierząt.

 

13. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu.

 

14. W ogrodzie opiekę nad dzieckiem przejmuje rodzic z chwilą przywitania się z nim i z nauczycielem.

 

15. Wszyscy pracownicy przedszkola mają obowiązek dbać o kwiaty i rośliny znajdujące się na terenie placu zabaw. 

 

16.W czasie prowadzenia zajęć oraz po zamknięciu przedszkola obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na placu zabaw

nieupoważnionych osób.

 

Zasady powyższego Regulaminu obowiązują nauczycieli, pracowników obsługi przedszkola, rodziców oraz osoby upoważnione do

odbioru dziecka z przedszkola.