Deklaracja dostępności

Przedszkole Samorządowe pod,,Wesołym Ekoludkiem" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ekoprzedszkole.dabrowka.net.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • • Brak wersji kontrastowej strony.
 • • Brak alternatywnego opisu grafik.
 • • Kodowanie ISO.
 • • Brak powiększania czcionki

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bożena Kaszuba.
 • E-mail: ekoludek13@wp.pl
 • Telefon: 29 7578084

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Samorządowego pod,,Wesołym Ekoludkiem",
 • Adres: Dręszew, ul.Szkolna4, 05-252 Dąbrówka
 • E-mail: ekoludek13@wp.pl
 • Telefon: 29 7578084

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

-Budynek przedszkola jest częściowo dostępny architektonicznie.

-Do budynku prowadzi wejście od ulicy Szkolnej.

-Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są pomieszczenia na parterze budynku.

-Na piętrze i parterze budynku przedszkola znajdują się plany dotyczące rozkładu pomieszczeń w budynku.

-Przed budynkiem wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

-W budynku nie ma windy. Brak również toalet dla osób niepełnosprawnych.

-Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

-W przedszkolu niedostępne jest wsparcie osoby posługującej się językiem migowym.

-Przedszkole nie posiada zainstalowanych urządzeń i innych technicznych środków do obsługi osób słabosłyszących.

-Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami przedszkole w miarę swoich możliwości zapewnia szczególne formy komunikacji.