Deklaracja dostępności

Liczba odwiedzających: 253

Przedszkole Samorządowe pod "Wesołym Ekoludkiem" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej witryna internetowa Przedszkola Samorządowego pod ,,Wesołym Ekoludkiem".

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - grafiki nie posiadające opisu/tekstu alternatywnego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bożena Kaszuba.
 • E-mail: ekoludek13@wp.pl
 • Telefon: 29-7578084

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Samorządowego pod ,,Wesołym Ekoludkiem"
 • Adres: Dręszew, ul.Szkolna4, 05-252 Dąbrówka
 • E-mail: ekoludek13@wp.pl
 • Telefon: 29 7878084

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przedszkola jest częściowo dostępny architektonicznie.

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Szkolnej.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są pomieszczenia na parterze budynku.

Na terenie całego budynku przedszkola znajdują się plany dotyczące rozkładu pomieszczeń w budynku.

Przed budynkiem wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy. Brak również toalet dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W przedszkolu niedostępne jest wsparcie osoby posługującej się językiem migowym.

Przedszkole nie posiada zainstalowanych urządzeń i innych technicznych środków do obsługi osób słabosłyszących.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami przedszkole w miarę swoich możliwości zapewnia szczególne formy komunikacji.