Informacja

(Zam: 08.09.2022 r., godz. 14.12)
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce.
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o kontynuacji realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce Programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz Programu „TakRodzina”.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zakłada możliwość objęcia dziecka/ucznia bezpłatnymi posiłkami, po spełnieniu kryteriów (kryterium dochodowe 900,00 zł  na osobę w rodzinie oraz trudna sytuacja życiowa). Pomoc jest przyznawana na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Osobą odpowiedzialną za realizacje Programu „Posiłek w szkole i w domu” w GOPS jest Pani Monika Sasin e-mail: monika.sasin@dabrowka.net.pl tel. 731 907 002, 297578025.

Programu „TakRodzina” zakłada 50% zniżkę za posiłki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych dla posiadaczy powiatowej karty rodziny. Dokumenty rozliczeniowe i sposób organizacji zadania nie uległ zmianie.

Osobą odpowiedzialną za realizacje Programu „TakRodzina” w GOPS jest Pani Grażyna Ślesicka e-mail: grazyna.slesicka@dabrowka.net.pl tel. 296429024.

Warunkiem do skorzystania z pomocy, w formie bezpłatnych posiłków, w ramach 20% jest skierowanie wniosku o takie dofinansowanie do tut. GOPS.

Osoby, które przybyły z Ukrainy na terytorium RP w wyniku działań wojennych prowadzonych na terytorium tego państwa nie mogą skorzystać z w/w programów.

Obywatele Ukrainy mogą zgłaszać się do tut. Ośrodka o pomoc doraźną/okresową na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej.