PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO POD „WESOŁYM EKOLUDKIEM” W DRĘSZEWIE W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

Liczba odwiedzających: 161

         

 Załącznik do zarządzenia nr 5/2021/2022   

Dyrektora Przedszkola Samorządowego pod,, Wesołym Ekoludkiem”

  w Dręszewie z dnia 30.08.2021r.

 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE  POD ,,WESOŁYM EKOLUDKIEM” W DRĘSZEWIE 

 

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO POD „WESOŁYM EKOLUDKIEM”  

W DRĘSZEWIE  W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

 

Podstawa prawna:

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DZ. U z 2020r. poz. 1166),

-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).

-Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. 

-Ustawa z dnia 26 czerwca1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.  poz.1320 ze zm.)

 

ROZDZIAŁ 1

INFORMACJE OGÓLNE

§ 1

 

Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest usystematyzowanie działań nauczycieli, pracowników, rodziców oraz dyrektora w celu zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków w czasie zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych organizowanych przez przedszkole w stanie epidemii.

§ 2

Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

1)      Jednostce, przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe pod ,,Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie;

2)      Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola Samorządowego pod „Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie;

3)      Rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka, oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

4)      Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Dąbrówka, przy ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka;

5)      Wytycznych GIS – należy przez to rozumieć wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. u. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

§ 3

1.      Na tablicy ogłoszeń przy głównym wejściu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie jednostki - załącznik nr1.

2.      W przedszkolu stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji udostępnione na stronie urzędu.

§ 4

Niniejsza procedura zawiera:

1)      Zadania organu prowadzącego;

2)      Zadania i obowiązki Dyrektora;

3)      Organizacja pracy przedszkola;

4)      Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola;

5)      Wyjścia na zewnątrz;

6)      Organizacja spotkań oraz narad;

7)      Zadania i obowiązki rodziców;

8)      Wytyczne dla pracowników;

9)      Żywienie;

10)  Zadania i obowiązki pracowników mających kontakt z żywnością;

11)  Dostawa i transport żywności

12)  Kontrola temperatury żywności

13)  Zalecenia dla personelu sprzątającego;

14)  Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, maseczek i mycia rąk;

15)  Postępowanie z odpadami wytwarzanymi w czasie ochrony przed koronawirusem

16)  Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia korona wirusem COVID-19;

17)  Postanowienia końcowe;

18)  Załączniki.

 

ROZDZIAŁ 2

ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO

§ 5

1.      Dyrektor Przedszkola na bieżąco współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia bezpiecznych warunków. 

2.      Organ prowadzący zapewnia:

1)      Pomoc dla Dyrektora w zapewnieniu zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych oraz sprawnej realizacji skierowanych do jednostki wytycznych;

2)      Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w przedszkolu;

3)      Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, WC personelu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierających produkty od dostawców zewnętrznych;

4)      Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego dezynfekowania rąk przy dozownikach z płynem;

5)      Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);

6)      Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom  i rodzicom.

3.      Organ prowadzący ustala z Dyrektorem sposób komunikacji z Dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci objętych opieką przedszkola w sytuacji podejrzenia zakażenia.

 

ROZDZIAŁ 3

ZADANIA I OBOWIĄZKI DYRKETORA

§ 6

1.      Dyrektor Przedszkola Samorządowego pod ,,Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie  wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, nauczycielom  i pracownikom w czasie zajęć organizowanych przez jednostkę.

2.      Dyrektor:

1)        nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami (w tym wypełnianie kart kontroli dezynfekcji pomieszczeń); 

2)        dba o to, by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie można skutecznie zdezynfekować;

3)        prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w jednostce;

4)        kontaktuje się z rodzicem – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

5)        informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;

6)        współpracuje ze służbami sanitarnymi;

7)        instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

8)        informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia (za pomocą poczty elektronicznej, strony internetowej oraz plakatów, informacji wywieszonych w przedszkolu).

3.      Dyrektor przy wejściu do przedszkola umieszcza płyn do dezynfekcji rąk. Zobowiązuje się pracowników sprzątających o zgłaszanie niskiego poziomu płynu.

 

§ 7

1.      Dyrektor na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i stosuje się do jego zaleceń.

2.      Dyrektor wymaga od pracowników bezwzględnego przestrzegania niniejszej procedury, komunikatów Dyrektora oraz zaleceń GIS.

3.      W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 Dyrektor niezwłocznie informuje o tym fakcie Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Wołominie.

4.      Dyrektor pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem się epidemii COVID-19.

 

§ 8

1.      Przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS), który poweźmie informacje o zarażaniu koronawirusem przez dziecko lub pracownika  przedszkola skontaktuje się z jednostką, w celu przeprowadzenia tzw. dochodzenia epidemiologicznego, czyli ustalenia z kim pracownik miał kontakt. 

2.      Na podstawie dochodzenia epidemiologicznego PPIS ustali potencjalne wysokie ryzyko, średnie ryzyko lub niskie ryzyko kontaktu chorego i na tej podstawie będą przekazywane dalsze zalecenia przez PSSE. 

3.      Osoby mające bliski kontakt z chorym, tzn. przebywające w tym samym pomieszczeniu, mieszkające razem, mające częsty bliski kontakt, są osobami wysokiego ryzyka zakażenia się od tej osoby. 

4.      Krąg tych osób określa PSSE na podstawie wyników dochodzenia.

 

§ 9

1.      Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2.      Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 10

1.      Dyrektor przypomina pracownikom zasady higieny osobistej, mycia rąk, obowiązku informowania o złym stanie zdrowia. Dyrektor przeprowadza spotkania z pracownikami w celu zwrócenia uwagi na profilaktykę zdrowotną.

2.      Dyrektor sprawuje wzmożony nadzór nad przestrzeganiem zasad higieny przez pracowników jednostki oraz ściśle go egzekwuje.

3.      Dyrektor zapewnia pracownikom jednostki niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne, fartuch z długim rękawem i  środki do dezynfekcji rąk.

4.      W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych Dyrektor przedszkola wywiesza dla pracowników plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. Dozowniki z płynem umieszczone są w miejscach niedostępnych dla dzieci.

 

§ 11

1.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania żywności w przedszkolu, Dyrektor  dokonał weryfikacji dobrych praktyk higienicznych oraz procedur HACCP, aby wyeliminować ewentualne luki lub możliwe ścieżki zanieczyszczeń. 

2.      Dyrektor przeanalizował wewnętrzne procedury czyszczenia i dezynfekcji sal, korytarzy, pomieszczeń biurowych.

3.      Dyrektor udostępnia na bieżąco komunikaty dla rodziców, nauczycieli oraz pracowników  obsługi dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny w miejscach ogólnodostępnych w przedszkolu.

 

ROZDZIAŁ 4

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 12

1.      Przedszkole pracuje w godzinach od 700 do 1700.

2.      W jednej grupie przedszkolnej może przebywać maksymalnie 25 dzieci. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.

*Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych - np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

3.      Grupy przedszkolne obejmują dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

4.      Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.  

5.      Do każdej grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.

6.      W miarę możliwości organizacyjnych każda grupa powinna przychodzić w innej ustalonej z rodzicami godzinie, tak aby uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.

7.      Dzieci nie powinny  zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, napoi, zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych.

 

§ 13

1.      Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane.

2.      Do przedszkola nie będą wpuszczanie dzieci, pracownicy, rodzice lub inne osoby z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.  

3.      Każda osoba wchodząca do budynku (pracownik przedszkola, osoba przyprowadzająca dziecko, dziecko lub inna) powinna być poddana kontroli temperatury ciała za pomocą termometru bezdotykowego (w przypadku posiadania innego termometru, niż termometr bezdotykowy, po każdym użyciu termometr jest dezynfekowany).

4.      Rodzic wyraża pisemną zgodę na mierzenie temperatury ciała dziecka w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów podczas pobytu w przedszkolu- załącznik nr 2.

 

§ 14

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola

1.      Rodzice dzieci lub inne osoby upoważnione do przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujących na terenie przedszkola.

2.      Każdy rodzic  musi zapoznać się z procedurą  Procedurą  zapewnienia  bezpieczeństwa      

      w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19  i jej     

      przestrzegać - załącznik nr 3.

3.      Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola zobowiązani są zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

4.      Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatnia) z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym zobowiązuje się rodziców do rygorystycznego przestrzegania wszelkich środków ostrożności (ochrona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5.      W przypadku odbywania przez dziecko procesu adaptacyjnego przedszkolu rodzic/opiekun za zgodą dyrektora może przebywać na terenie placówki z  zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcji rąk), tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych. 

6.      Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 metra.

 

§ 15

1.      Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w przedszkolu, rodzic/opiekun prawny na bieżąco powinien przekazywać dyrektorowi lub innemu pracownikowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka i jego domowników -załącznik nr3

2.      Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

3.        Dzieci do przedszkola muszą być przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.

4.        Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

5.   Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w   odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości   od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania  dziecka z przedszkola.

 

§ 16

Wyjścia na zewnątrz

1.      Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie podmiotu lub wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.

2.      Dzieci pod nadzorem nauczyciela wychowania przedszkolnego mogą korzystać z istniejących na terenie przedszkola placów zabaw przy stosowaniu obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa i higieny.

3.      Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

4.      Wyjścia na place zabaw zorganizowane są rotacyjnie, tak, aby każda z grup nie miała ze sobą kontaktu.

5.      Dzieci oraz pracownicy zaraz po przyjściu do przedszkola zobowiązani są do mycia rąk -  wodą z mydłem.

6.      Sprzęty na placu zabaw powinny być umyte z użyciem wody z mydłem z detergentem lub zdezynfekowane środkiem dezynfekcyjnym.

7.      Czynności opisane w pkt.6 należy wykonać po każdej grupie dzieci korzystającej ze sprzętów.

8.      Piaskownice zostają wyłączone z użytkowania- oznakowane taśmą.

9.      W przypadku braku możliwości codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw – plac zostanie zabezpieczony taśmą, wskazując na zakaz korzystania z urządzeń. 

 

§ 17

Organizacja spotkań oraz narad

1.        Ogranicza się do niezbędnego minimum spotkania  z Radą Pedagogiczną oraz rodzicami. 

2.      Zebrania z rodzicami przeprowadzane są przy otwartych oknach lub na zewnątrz budynku przedszkola z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (min. 1,5 ).

3.      Zebrania rady pedagogicznej mogą odbywać się w sposób stacjonarny ale z zachowaniem wszelkich środków ostrożności lub w sposób zdalny, tj. z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej.

4.      Ogranicza się do niezbędnego  minimum przebywanie osób trzecich w przedszkolu, niezwiązanych z działalnością przedszkola, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności(min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcji rąk, tylko osoby zdrowe). 

 

§ 18

Zadania i obowiązki rodziców

1.      Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci – dziecko nie zostanie wpuszczone do przedszkola. Zaleca się w takiej sytuacji kontakt z lekarzem.

2.      Zakazuje się przyprowadzania do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś  w izolacji domowej (w takiej sytuacji wszyscy powinni zostać w domu).

3.      Rodziców prosi się o wpajanie dzieciom zasad higieny (unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem oraz nie podawanie ręki na powitanie) a także zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

 

ROZDZIAŁ 5

ZADANIA I OBOWĄZKI PRACOWNIKÓW

§ 19

Wytyczne dla pracowników 

1.      Nauczyciel wychowania przedszkolnego zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom, w miarę możliwości, jakie obowiązują w przedszkolu zasady i dlaczego zostały wprowadzone. Nauczyciel zobowiązany jest przekazać informacje w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku.

2.      Zaleca się aby sala, w której przebywają dzieci była wietrzona co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

3.      Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę dzieciom na częste i regularne mycie rąk. W przypadku problemów nauczyciel pomaga w tych czynnościach, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie ze świeżego powietrza.

4.      Nauczyciel organizuje pokaz prawidłowego mycia rąk, przypomina i daje przykład. 

5.      Dziecko ma stałe miejsce przy stoliku.

6.      Zabawy i zajęcia można prowadzić z wykorzystaniem przyborów, zabawek pomocy dydaktycznych, które należy myć, czyścić lub zdezynfekować.

7.      Do zadań i obowiązków nauczycieli wychowawców i opiekunów grupy należy:

1)      sprawdzanie warunków do prowadzenia zajęć - objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;

2)      mycie i dezynfekowanie zabawek, przedmiotów, przyborów, którymi bawiło się dziecko, jeśli kolejne dziecko będzie chciało z niego korzystać; 

3)      dbać o to by dzieci regularnie myły ręce w tym po przyjściu do przedszkola, po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;

4)      wietrzyć salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę;

5)      prowadzić gimnastykę przy otwartych oknach;

6)      dbać o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy;

7)      dbać o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;

8)      nie organizować w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci.

8.      Pracownicy zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej (min. fartuch z długim rękawem, maseczka, rękawiczki jednorazowe) do użycia w razie konieczności (np. przeprowadzanie zabiegów higienicznych u dziecka).

 

§ 20

1.      Zabronione jest przebywanie pracowników wskazujących objawy chorobowe na terenie przedszkola.

2.      Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do „dekalogu” GIS (w pracy oraz po zakończeniu obowiązków służbowych):

1)      Wchodząc do budynku przedszkola zdezynfekuj ręce.

2)      Często myj ręce - Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

3)      Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni - W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie.

4)      Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych- Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. W miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej.

5)      Unikaj dotykania oczu, nosa i ust - Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie.

6)      Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe - Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane.

7)      Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków - Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

8)      Zachowaj bezpieczną odległość od innego pracownika- w każdej przestrzeni przedszkola. Należy zachować co najmniej 1,5 metra odległości z osobą, z którą rozmawiamy, twarzą w twarz z nakazem stosowania indywidualnych środków ochrony. 

9)      Stosuj przydzielone środki ochrony indywidualnej poza salą, w której przebywasz razem z dziećmi.

10)  Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu - Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

11)  Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu - stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody).

12)  Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.

 

§ 21

1.      Pracownicy przedszkola zobowiązani są do używania płynu do dezynfekcji rąk, znajdującego się przy wejściu do budynku przedszkola.

2.      Każdy pracownik zobowiązany jest informować Dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci.

3.      Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

4.      Stanowiska pracy pracowników obsługi (konserwator, intendent) zorganizowane są z uwzględnieniem wymaganego dystansu społecznego pomiędzy pracownikami. 

5.      Pracownicy administracji zobowiązani są do przyjmowania petentów z zachowaniem odpowiedniej odległości i z użyciem środków ochrony indywidualnej.

6.      Zabrania się pracownikom nadmiernego poruszania się po jednostce. Przemieszanie się jest dozwolone tylko w uzasadnionym przypadku z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego min,1,5m.

7.      Każdy pracownik obsługi po zakończonej pracy zobowiązany jest do uporządkowania i zdezynfekowania swojego stanowiska pracy. 

8.      Pracownicy obsługi przedszkola zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z indywidualnym zakresem czynności, uwzględniają wzmożone środki bezpieczeństwa (rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja dłoni, maseczki).

 

ROZDZIAŁ 6

ŻYWIENIE

§ 22

1.        Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie jednostki.

2.        Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny. 

3.        Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach.

4.        Po zakończeniu spożywania posiłków wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.

5.        Posiłki dzieciom podają pomoc nauczyciela lub woźna oddziałowa.

 

§ 23

Zadania i obowiązki pracowników mających kontakt z żywnością

1.      Pracownicy mający kontakt w żywnością zobowiązani są do stosowania standardowych praktyk zalecanych przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) w celu zredukowania ekspozycji i transmisji chorób, do których należą:

1)      Właściwa higiena rąk;

2)      Higiena kasłania/kichania;

3)      Zasady bezpieczeństwa żywności;

4)      Ograniczenie przez pracowników bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego (kichanie, kaszel);

2.      Pracownicy, mający kontakt z żywnością zobowiązani są myć ręce:

1)      Przed rozpoczęciem pracy;

2)      Przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona;

3)      Po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;

4)      Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;

5)      Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;

6)      Po skorzystaniu z toalety;

7)      Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;

8)      Po jedzeniu, piciu;

9)      Po kontakcie z pieniędzmi.

3.      Zobowiązuje się pracowników kuchni o zwrócenie szczególnej uwagi na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

4.      Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60oC lub je wyparzać. 

5.      Pracownicy kuchni wyrzucają  rękawiczki i wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie.

6.      Pracownicy przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

§ 24

Dostawa i transport żywności

1.      Pracownicy odbierając produkty żywnościowe dostarczane przez osoby z zewnątrz, dezynfekują ręce lub zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne.

2.      Pracownik przedszkola odbierający dostawę żywności zobowiązany jest zwrócić uwagę czy pojemniki transportowe oraz środki transportu spełniają następujące wymagania:

1)      czyste, w dobrym stanie, nieuszkodzone, łatwe do mycia, czyszczenia i dezynfekcji,

2)      zabezpieczają żywność przed zanieczyszczeniem,

3)      zapewniają odseparowanie żywności surowej wymagającej obróbki termicznej od żywności, która nie będzie jej poddana przed spożyciem

4)      poddane zostały całkowitemu i dokładnemu procesowi mycia, jeśli były używane do transportu innych produktów niosących ryzyko zanieczyszczenia żywności.

 

§ 25

Kontrola temperatury żywności

1.      Żywność musi być przechowywana we właściwej temperaturze, aby zapobiec namnażaniu się drobnoustrojów,

2.      Żywność, która wymaga warunków chłodniczych musi być przechowywana w temperaturze poniżej 5°C,

3.      Żywność gorąca powinna być przechowywana powyżej temp. 60°C,

4.      Żywność mrożona powinna być przechowywana w temp. -18°C,

5.      Pracownik przedszkola zobowiązany jest upewnić się, że pojemniki/środki transportu używane do dostarczania żywności utrzymują temperaturę właściwą dla danych produktów. 

 

ROZDZIAŁ 7

ZALECENIA DLA PERSONELU SPRZĄTAJĄCEGO

§ 26

1.      Personelowi sprzątającemu teren przedszkola zaleca się zachowanie dodatkowych środków ostrożności:

1)      założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta;

2)      mycie i dezynfekcja rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek
i maseczki,

3)      wyrzucenie odpadów do odpowiedniego pojemnika.

2.      Personel sprzątający zobowiązany jest do regularnego (co najmniej dwa razy w ciągu dnia  tj. w godzinach od 700 do1200 i od 1200 do 1700 )  mycia/dezynfekcji powierzchni wspólnych, z którymi stykają się pracownicy oraz dzieci, tj. umywalek, desek sedesowych, wszystkich klamek, poręczy, blatów, włączników, oparć krzeseł itp.

3.      Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

4.      Pracownicy odpowiedzialni za sprzątanie zobowiązani są usunąć z sal, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, tj. pluszowe zabawki i inne.

5.      Po zakończonym pobycie dzieci w salach  woźne/woźne oddziałowe zobowiązane są do zdezynfekowania zabawek. 

6.      W każdym pomieszczeniu znajduje się karta kontroli dezynfekcji, w której każdy pracownik zobowiązany jest odnotować datę, godzinę wykonanych czynności i potwierdzić podpisem- załącznik nr 4abcde, załącznik nr 5abcde, załącznik nr 6ab, załącznik nr 7ab. Wszyscy pracownicy powinni zapoznać się z kartami charakterystyki środków dezynfekcyjnych.

7.      Na środki ochrony indywidualnej i środki dezynfekcyjne wyznaczono pomieszczenie, za które odpowiedzialny jest intendent przedszkola.

 

ROZDZIAŁ 8

WYTYCZNE – ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

§ 27

Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, maseczek i mycia rąk

Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, maseczek i mycia rąk: 

1)      techniki mycia rąk: https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

2)      techniki dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

3)      zdejmowania i zakładania rękawiczek i maseczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

 

§ 28

Postępowanie z odpadami wytwarzanymi w czasie ochrony przed koronawirusem

Odpady wytworzone przez pracowników przedszkola takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki, fartuchy jednorazowe) stosowane w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, są uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

 

ROZDZIAŁ 9

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM COVID-19

§ 29

 

1.        W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie/ wyznaczone miejsce tzw. izolatorium do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.

2.        W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego  przygotowane pomieszczenie z zapewnieniem min. 2 metrów odległości od innych osób.

3.        Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.

4.        Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicami/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z jednostki informując o powodach.

5.        W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

6.        Wskazana przez dyrektora pracownik (sekretarka, nauczyciel) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

7.        Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).

8.        Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.

9.        Rodzice izolowanego dziecka odbierają dziecko z przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku przedszkola.

10.    W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

11.    Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.

12.    Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń ) i wprowadza do stosowania na terenie jednostki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.

13.    Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

14.    Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

15.    Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej- załącznik nr 8ab.

16.    Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.

17.    Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie jednostki zakażenia.

18.    W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w jednostce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

 

ROZDZIAŁ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

1.        Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem 1 września 2021r. i obowiązuje do czasu jej odwołania.

2.        Traci moc dotychczasowa Procedura zapewnienia bezpieczeństwa na terenie przedszkola Samorządowego pod,, Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  z dnia 28 sierpnia 2020r.

3.        Wszyscy nauczyciele i pracownicy przedszkola zobowiązani się do jej stosowania i przestrzegania.

4.        W razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, w jednostce na bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania.