Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola oraz dojazdów autokarem szkolnym

Liczba odwiedzających: 300

 

Załącznik do zarządzenia nr11/2017/2018 

Dyrektora Przedszkola Samorządowego pod,, Wesołym Ekoludkiem” 

w Dręszewie z dnia14.11.2017r.

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

Z PRZEDSZKOLA ORAZ DOJAZDÓW AUTOKAREM SZKOLNYM

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM POD ,,WESOŁYM EKOLUDKIEM” W DRĘSZEWIE

 

Rozdział 1

Postanowienia wstępne

§ 1

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie dziecku bezpiecznych warunków przebywania i dojazdów do Przedszkola Samorządowego pod „Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie. 

§ 2

Niniejszy dokument reguluje zasady dojazdów autokarem oraz przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Samorządowego pod „Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie.

§ 3

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są rodzice dziecka bądź jego prawni opiekunowie oraz nauczyciele i pracownicy Przedszkola.

 

Rozdział 2

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola

§ 4

1.     Dziecko przyprowadzane jest do Przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) bądź inne osoby przez nich upoważniane. To oni odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka w drodze do Przedszkola, aż do momentu przekazania go nauczycielowi Przedszkola.

2.     Dziecko powinno być przyprowadzone do Przedszkola w godzinach od 7.00 do 9.00. Potrzebę późniejszego przyprowadzenia dziecka do Przedszkola oraz jego planowaną nieobecność w danym dniu należy zgłosić nauczycielowi grupy osobiście dzień wcześniej lub najpóźniej telefonicznie w tym samym dniu, ale nie później niż do godziny 9.00.

3.     Rodzice (opiekunowie prawni) lub osoby przez nich upoważnione, przyprowadzając dziecko, mają obowiązek osobiście oddać je pod opiekę odpowiedniego nauczyciela grupy. Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka w szatni.

4.     Pracownicy Przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców (opiekunów prawnych) bez opieki poza terenem przedszkola tj. przed budynkiem, w ogrodzie.

5.     Osoby przyprowadzające dziecko do Przedszkola są zobowiązane pomóc dziecku w szatni, zdjąć wierzchnie okrycie i zmienić obuwie.

6.     Dziecko przyprowadzane do Przedszkola powinno być zdrowe, bez objawów chorobowych:

a)     nie przyjmuje się dzieci z objawami chorobowymi (silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy);

b)    stan zdrowia dziecka przyprowadzonego do Przedszkola nie może zagrażać bezpieczeństwu fizycznemu dziecka oraz innym osobom przybywającym w jego otoczeniu;

c)     w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel podejmuje kontakt z rodzicami w celu odbierania dziecka z Przedszkola;

d)    powiadomieni rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.

e)     W trosce o zdrowie innych dzieci nauczyciel, w wyniku podejrzeń o chorobie dziecka, ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola lub zażądania zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia dziecka. Takiego samego zaświadczenia może zażądać nauczyciel po dłuższej nieobecności dziecka w Przedszkolu spowodowanej chorobą zakaźną.

f)     Nauczyciel odbierający dziecko od rodziców ma obowiązek sprawdzić, czy dziecko nie przynosi ze sobą przedmiotów lub zabawek, które mogą stanowić zagrożenie dla innych dzieci.

§ 5

1.     Dziecko jest odbierane z Przedszkola przez swoich rodziców, prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione. To oni odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka w drodze z Przedszkola od momentu przekazania go przez nauczyciela Przedszkola.

2.     Rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić inną osobę pełnoletnią do odebrania dziecka z Przedszkola tylko poprzez pisemne oświadczenie składane Dyrektorowi Przedszkola lub odpowiedniemu nauczycielowi grupy. Wzór takiego upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

3.     W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest upoważnienie osoby niepełnoletniej. Wzór takiego upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

4.     Upoważnienie powinno być podpisane przez oboje rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, chyba że któreś z nich jest pozbawione bądź ma ograniczone lub zawieszone prawa rodzicielskie. Rodzic powołujący się na taką okoliczność ma obowiązek przedstawienia kopii odpisu wyroku dotyczącego władzy rodzicielskiej (bez uzasadnienia).

5.     Upoważnienie może być stałe lub jednorazowe. Upoważnienie powinno być złożone przed rozpoczęciem roku przedszkolnego, nie później jednak niż w dniu 1 września, i jest ono ważne przez jeden rok. 

6.     Upoważnienie może być w każdej chwili zmienione lub odwołane.

7.     Upoważnienie powinno być przechowywane przez odpowiedniego nauczyciela 
w dokumentacji grupy, natomiast w sekretariacie przedzkola powinna znajdować się aktualna lista osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej grupy.

8.     Rodzice (opiekunowie prawni), podpisując upoważnienie, biorą pełną odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dziecka w czasie jego powrotu do domu z upoważnioną osobą.

9.     Rodzicie mogą także upoważnić określoną osobę dorosłą do jednorazowego odebrania dziecka z Przedszkola, jednakże takie upoważnienie powinno nastąpić 
w formie pisemnej.

10.  Żadna telefoniczna prośba rodzica (prawnego opiekuna) bez pisemnego upoważnienia do wydania dziecka nie będzie uwzględniania.

11.  Na prośbę nauczyciela lub innego pracownika Przedszkola osoba odbierająca dziecko 
z Przedszkola powinna okazać dokument potwierdzający jej tożsamość.

12.  Osoba odbierająca dziecko z Przedszkola nie może znajdować się pod wpływem alkoholu czy innych substancji odurzających lub w innym stanie, który będzie wskazywał, że nie będzie mogła zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takiej sytuacji personel ma prawo nie wydać dziecka i zatrzymać je w placówce do czasu wyjaśnienia sprawy. O takich okolicznościach niezwłocznie należy powiadomić Dyrektora Przedszkola i jak najszybciej skontaktować się z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

13.  Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

§ 6

1.     Rodzice (opiekunowie prawni) lub inne osoby przez nich upoważnione mają obowiązek odebrać dziecko z Przedszkola najpóźniej do  godziny wyznaczonej w zawartej z Dyrektorem umowie cywilno-prawnej.

2.     Rodzice (opiekunowie prawni) lub osoby przez nich upoważnione zobowiązani są odebrać dziecko osobiście od nauczyciela prowadzącego grupę bezpośrednio z sali zabaw lub z ogrodu przedszkolnego, dokładając wszelkich starań, aby fakt odbioru dziecka był odpowiednio zaakcentowany.

3.     Obowiązkiem nauczyciela jest upewnienie się, że dziecko jest odbierane przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osobę wskazaną w upoważnieniu.

§ 7

1)     W przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola w godzinach funkcjonowania placówki nauczyciel odpowiedzialny za dziecko zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Dyrektora placówki, a także skontaktować się telefonicznie z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka lub inną upoważniona osobą, wskazaną w upoważnieniu.

2)     W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub inne osoby upoważnione nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji Policję.

3)     Do czasu odebrania dziecka przez rodziców (opiekunów prawnych), inną upoważnioną osobę lub Policję, nauczyciel nie może wyjść z dzieckiem poza teren Przedszkola ani pozostawić dziecka pod opieką innej osoby. 

 

Rozdział 3

Procedura dojazdów autokarem szkolnym

§ 8

1.     Organizatorem dowozu dzieci do Przedszkola Samorządowego pod „Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie jest  Gmina Dąbrówka.

2.     Organizator określa na początku każdego roku szkolnego trasę przewozu, godziny przejazdów i odjazdów autokarów oraz zapewnia opiekuna dzieci w czasie transportu. Rozkład jazdy przekazywany jest rodzicom (opiekunom prawnym) na pierwszym zebraniu każdego roku.

3.     Opiekę nad dziećmi w czasie przejazdu sprawuje opiekun wyznaczony przez organ prowadzący.

4.     Autokarem szkolnym do przedszkola mogą być dowożone dzieci 5-6 letnie.

5.     Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest poinformowanie wychowawców, że dziecko będzie korzystało z dojazdów autokarem szkolnym i podpisanie oświadczenia o odpowiedzialności za przyprowadzanie i odbieranie dziecka z autokaru. Wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury.

6.     Autokar odjeżdża z miejsc wyznaczonych w poszczególnych miejscowościach w godzinach ustalonych w planie odjazdów. Godziny podane na rozkładach jazdy autobusu są orientacyjne z uwagi na zmieniające się warunki pogodowe, różne sytuacje panujące na drodze oraz trudny do dokładnego określenia czas wsiadania i wysiadania dzieci.

7.     W sytuacji zmian godzin lub trasy autokaru, wynikających z różnych przyczyn technicznych, informacja o tym będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń. w nagłych przypadkach rodzice będą informowani indywidualnie.

8.     Z niniejszymi procedurami dojazdów autokarem są zapoznani rodzice, nauczyciele, personel Przedszkola oraz kierowcy i opiekunowie autokarów. 

9.     Dowożone dzieci są przyprowadzane z autokaru na teren przedszkola i odprowadzane do autokaru z terenu przedszkola przez wyznaczonego nauczyciela.

10.  Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzić dziecko na przystanek w swojej miejscowości i pomóc mu wejść do autokaru o ustalonej godzinie.

11.  Wychowankowie Przedszkola wsiadają i wysiadają z autokaru tylko na wyznaczonych przystankach.

12.  Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są oczekiwać na dzieci na przystanku w swojej miejscowości jeszcze przed przyjazdem autokaru i odebrać go bezpośrednio od opiekuna autokaru. 

13.  Jeżeli rodzice (opiekunowi prawni) spóźnią się po odbiór dziecka z autokaru, dziecko pozostanie w autokarze, po czym będzie odwiezione do Przedszkola. Rodzice zobowiązani są do odebrania dziecka we własnym zakresie z Przedszkola.

14.  Konsekwencją powtarzających się wyżej wspomnianych zdarzeń będzie przywożenie i odbieranie dziecka bezpośrednio z Przedszkola własnym transportem.

15.  W przypadku braku możliwości odebrania dziecka z autokaru w danym dniu rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek pisemnego zawiadomienia nauczyciela lub Dyrektora Przedszkola. W takiej sytuacji dziecko pozostanie w Przedszkolu pod opieką nauczycieli aż do momentu odebrania dziecka, nie dłużej jednak niż do godz. 17.00.

 

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

§ 9

1)     Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola oraz dojazdów autokarem szkolnym podlega opiniowaniu przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców.

2)     Z procedurą powinni zostać zapoznani wszyscy nauczyciele oraz rodzicie najpóźniej w dniu 1 września bieżącego roku szkolnego.

3)      Zmian w niniejszej procedurze dokonuje Dyrektor placówki w porozumieniu 
z Radą Pedagogiczną i  Radą Rodziców. 

 

Podstawa prawna:

-Statut Przedszkola Samorządowego pod „Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie.
-Regulamin dowożenia uczniów do szkół w Gminie Dąbrówka z dnia 01.09.2015 r.
-Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 59 z późn. zm.)
-Rozporządzenie z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017, poz. 649)