Programy

Pracę wychowawczo-dydaktyczną realizujemy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do realizacji programy wychowania przedszkolnego:

Program podstawowy:

1.Od zabawy do nauki- program wychowania przedszkolnego- dobre praktyki.

Aut.: D. Kucharska, A. Pawłowska-Niedbała, D. Sikora-Banasik, I. Zbortszczyk, J. Święcicka, E. Wilkos. Wydawnictwo-Nowa Era.

Programy wspomagające:

1.Dziecięca matematyka-program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych, E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska

2. Nazywanie świata- odimienna metoda nauki czytania - program edukacyjny I. Majchrzak

3. Z uśmiechem do przedszkola – autorski program adaptacyjny, B. Kaszuba

4. Niech bije zielone serce Ziemi – autorski program ekologiczny, E. Jeż

Programy zajęć dodatkowych:

1.Program zajęć logopedycznych - autorski program- A. Osik

2. Program gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym - P. Kamiński

3. Jesteśmy dziećmi Boga-program nauczania religii- J. Szept, D. Jackowiak

W pracy z dziećmi stosujemy różnego rodzaju metody i techniki wspierające prawidłowy rozwój dziecka w sferze emocjonalnej, społecznej, poznawczej i ruchowej:

-Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
-metodę kinezjologii edukacyjnej-gimnastyka mózgu wg P. Dennisona
-metodę projektów
-metody aktywizujące: burza mózgów, inscenizacje, problemowe, gry dydaktyczne
-dramę, teatr kukiełkowy, pantomimę
-techniki relaksacyjne
-muzykoterapię
-bajkoterapię
-różnorodne techniki plastyczne
-gimnastykę twórczą K. Orffa i R. Labana, A.M. Kniessów
-pedagogikę zabawy
-metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne